Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

DYSPENSA
W nawiązaniu do Zarządzenia nr I/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia I2 marca 2020 r,, o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan.87 § 1, kan. 1245 i kan. Iż48 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.
następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zakażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza. że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam tęż do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
Koszalin, dnia 12 marca 2020 r,
Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski